มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข

จังหวัดสุโขทัย

นับเป็นเวลากว่า 700 ปีมาแล้วดินแดนที่มีชื่อว่า สุโขทัย ซึ่งมีความหมายว่า "รุ่งอรุณแห่งความสุข" แห่งนี้ เป็นแหล่งก่อกำเนิดความเป็นอาณาจักรของคนชาติไทยขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่สร้างบ้านแปงเมืองจนอาณาจักรสุโขทัยมีอาณาเขตกว้างขวางที่สุดยุคหนึ่ง ทั้งยังเป็นผู้ที่ก่อให้เกิด "ลายสือไทย" ซึ่งกลายมาเป็นตัวหนังสือที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environmentally Sustainable Development) โดยให้ความสำคัญแก่การให้การศึกษาหรือการเรียนรู้ หรือมุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ์ที่มีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มีการจัดการรักษาสิ่งแวดล้อม และให้การศึกษาแก่นักท่องเที่ยว

Read More

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย เป็นการทำการเกษตร ทำไร่ ทำนา ปลูกข้าว ปลูกพืชผัก และเลี้ยงสัตว์แบบปลอดสารเคมี ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างในโครงการนี้เกิดจากการพึ่งพาปัจจัยทางธรรมชาติ โดยมีเกษตรกรอินทรีย์ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Read More

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ เป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดมาเมื่อครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ชุมชนโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย ยังเป็นที่ตั้งของศาสนสถาน ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง รวมถึงแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Read More

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

การท่องเที่ยวที่มีแรงจูงใจหรือจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และ/หรือบำบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพ หรือเป็นการท่องเที่ยวที่ผสมผสานการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจควบคู่กัน

Read More
Responsive image
Responsive image
Responsive image

ยินดีต้อนรับสู่ ...

OTOP นวัตวิถี

การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว โดยการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอทอปสินค้าในชุมชนในจังหวัดสุโขทัย เพื่อการพัฒนาในชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

  • สร้างชุมชนเข้มแข็ง ทุกคนพร้อมเป็นเจ้าบ้าน
  • นำเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม สร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน
  • ลูกหลานไม่ต้องออกไปหารายได้จากภายนอกชุมชน

Read MoreSee Our Video


OTOP นวัตวิถี ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย -มั่งมี ศรีสุข เป็นการกระจายรายได้ตามความต้องการของชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนท่องเที่ยวระดับหมู่บ้านหรือ “แอ่งเล็ก”ที่มีอัตลักษณ์ และช่วยกันยกระดับสินค้าโดยนำนวัตกรรมมาผสมผสานกับวิถีของชุมชน ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง